Organising Committee

  • Dr. Karen Kar Loen Chan
  • Dr. Mandy Man Yee Chu
  • Prof. Hextan Yuen Sheung Ngan
  • Dr. Siew Fei Ngu
  • Dr. Ka Yu Tse